Ardestan Jame Mosque 06

بنا دارای دو تاریخ احداث است؛ یکی ۵۵۳ هجری قمری که در انتهای کتیبة بزرگ شبستان گنبدی آمده و دیگری ۵۵۵ هجری قمری که در ایوان جنوبی شبستان ثبت شده‌است و به ظاهر چنین می‌نماید که شبستان و ایوان همزمان ساخته شده‌اند، حال آن که چنین نیست. واقعیّت این است که حدود سال ۵۵۳ هجری قمری، هنگامی که مسجد اوّلیّه را به صورت مسجدی چهار ایوانه درآوردند و شبستان گنبدی را تبدیل به نمازخانة مسجد کردند، این شبستان را با کاشی‌هایی نظیر کاشی‌های بناهای جدید پوشاندند.


Displaying 1-10 of 134 results.
Chehel Sotoon Palace, Isfahan
Chehel Sotoon Palace, Isfahan
Chehel Sotoon Palace, Isfahan
Chehel Sotoon Palace, Isfahan
33Pol Bridge, Isfahan
33Pol Bridge, Isfahan
Khajoo Bridge, Isfahan
Khajoo Bridge, Isfahan
Jooei Bridge, Isfahan
Jooei Bridge, Isfahan
Sareban Minarate, Isfahan
Sareban Minarate, Isfahan
Ashraf Hall, Isfahan
Ashraf Hall, Isfahan
Khajo Bridje, Isfahan
Khajo Bridje, Isfahan
Naein Narin Castle, Nain
Naein Narin Castle, Nain
Sialk Hills, Kashan
Sialk Hills, Kashan